Projecte Singulars a Qualia 

L’any 2011 neix l’àrea de Lleure Quàlia a l’Associació Alba amb la intenció de cobrir una necessitat de lleure al territori. D’ençà, l’àrea de Lleure ha anat creixent a nivell territorial i en varietat de projectes a mesura que es detectaven noves necessitats i oportunitats al territori: menjadors escolars, extraescolars, casalets, colònies, activitats de lleure inclusiu i atenció a les persones amb problemàtica derivada de la salut mental en l’àmbit del lleure, entre altres.

Tot i la feina feta, actualment se’ns presenta la oportunitat de fer un nou pas i crear el projecte Lleure Quàlia Cooperativa per tal de seguir treballant i arribant així, a més persones. De cara l’any vinent, volem posar especial èmfasi en promocionar tres noves línies d’actuació per a cobrir necessitats presents al territori que actualment estan desateses:
  • Crear una xarxa de transport sostenible per a persones amb situació de vulnerabilitat per tal de facilitar l’accés al lleure i a la cultura.
  • Crear una xarxa de productors locals per a establir sinergies amb els menjadors escolars del territori i promoure el consum de proximitat, ecològic i sostenible emmarcat en un projecte pedagògic destinat als infants dels centres educatius.
  • Impulsar un nou servei especialitzat en l’acompanyament a joves amb problemàtica derivada de salut mental a través del lleure.

En la diagnosi territorial feta detectem que:

1. Els principals reptes que dificulten l’accés al lleure i la cultura de les persones són l’econòmic, el territorial i l’oferta existent:
  • La falta de recursos econòmics de moltes persones fa que no puguin accedir al lleure, tot i el seu potencial educatiu, terapèutic i de millora de la qualitat de vida de les persones.
  • Pertanyem a un territori rural, on sovint els pobles petits no disposen de recursos per tal d’oferir serveis al propi municipi. Això, implica que les persones depenguin de transport, i sumat a que disposem d’una xarxa transport públic pobra, fa que moltes persones es quedin aïllades a casa.
  • Existeix una falta de serveis especialitzats en lleure al territori, especialment en l’àmbit de joventut. L’escassa oferta que hi ha sovint no contempla les peculiaritats de cada persona per tal de ser inclusiva i accessible per a les persones d’especials necessitats. S’acaba generant dinàmiques alienants i segregacionistes.

2. Pel que fa al servei de menjadors escolars que oferim, detectem que no existeix una xarxa de productors locals. Creiem que establir aliances i xarxa entre productors del territori, serà una oportunitat en una doble vessant. Per una part, incentivar el consum de proximitat entre els infants dels menjadors escolars. I en segon lloc, activar i l’economia local dels productors i promocionar una alternativa sostenible i amb menys petjada ecològica.
 
Reivindiquem el gran potencial que té el lleure com a eina d’inclusió i cohesió social; ja que la veritable exclusió apareix quan les persones no poden formar i mantenir vincles socials i xarxa relacional. A través del lleure es produeix l’acte educatiu i la sociabilitat, es teixeixen llaços socials i comunitaris. Creiem necessari l’existència d’entitats al territori que incorporin una mirada social que tingui en compte la diversitat i treballi per la inclusió de les persones mitjançant projectes i serveis per a promocionar el lleure al llarg de les diferents etapes vitals.

Com es recull a l’article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans, “tota persona té dret al descans i al lleure”. Per aquests motiu, apostem per a noves línies d’actuació que donin resposta a nous reptes socials a través d’elements innovadors en els col·lectius en situació de vulnerabilitat com és el cas de les persones amb diversitat funcional i la salut mental, en especial en l’àmbit de joventut.
 
Es pretén oferir alternatives a les dinàmiques institucionals en matèria d’oci i lleure, per tal de complementar-les i donar un altre tipus de resposta als joves i al col·lectiu de persones amb necessitats de transport i que sovint, no arriben a les institucions públiques. L’actuació ha d’estar integrada i coordinada amb els diferents agents que formen la xarxa territorial (administratius, sanitaris, comunitaris i associatius).

Incorporem també com a element innovador, la metodologia d’Atenció Centrada en la Persona. Treballem tenint en compte les voluntats de les persones, passant a ser els protagonistes actius del seu propi recorregut vital. Apoderem a les persones i tenim cura del seus vincles amb allò comunitari, així com la construcció d’un projecte de vida autònom i significatiu reduint la dependència dels serveis específics de salut mental i/o recursos més assistencials.


3. Objectius
L'OBJECTIU GENERAL d’aquest projecte és fer del lleure i l’educació un mitjà per la transformació social a traves de l’apoderament i la participació comunitària, atenent a la diversitat i treballant per la inclusió. Volem desenvolupar un projecte viable i d'economia social i cooperativa; promovent un territori socialment, econòmicament i medioambientalment responsable que afavoreixi la dinamització i l'arrelament a la comunitat, com a oportunitat per a les persones i el territori.

Es presenten els OBJECTIUS ESPECÍFICS i ACTUACIONS PREVISTES de Lleure Quàlia en coherència amb els objectius i les línies d'actuació de la present subvenció:

1. Actuacions de foment de la col·laboració entre empreses de l’economia social i cooperativa per a l’adaptació a nous mercats i/o la creació de nous productes o serveis.
1.1 Buscar aliances al territori amb aquelles entitats i empreses amb qui compartim uns mateixos valors socials.
a) Realitzar prospeccions al territori per a identificar i promoure potencials aliats.
1.2 Consolidar relacions de col·laboració que ens permetin afrontar de manera eficient reptes comuns.
a) Crear i firmar acords i convenis de col·laboració amb les empreses i entitats del territori.
1.3 Treballar sempre en xarxa i amb col·laboració amb les entitats, ens locals i empreses del territori a través d'accions solidàries, participatives i compromeses.
a) Establir reunions i metodologies de treball en xarxa per a treballar de forma transversal i coordinada objectius conjunt.
 
2. Promoció de noves línies de serveis o productes de qualitat, sostenibles, de proximitat i responsables des del punt de vista social, econòmic i/o ambiental.
2.1 Estudi de viabilitat i pla d'empresa Lleure Quàlia
a) Realització d’un estudi de viabilitat i un pla d’empresa
2.2 Accions formatives:
a) Cooperativisme i economia social: Sessions presencials d’assessorament tècnic i econòmic amb cooperatives especialitzades.
2.3 Promoció de noves línies d’actuació per a cobrir necessitats presents al territori que actualment estan desateses:
a) Crear una xarxa de transport sostenible per a persones amb situació de vulnerabilitat per tal de facilitar l’accés al lleure i a la cultura.
b) Crear una xarxa de productors locals per a establir sinergies amb els menjadors escolars del territori i promoure el consum de proximitat, ecològic i sostenible emmarcat en un projecte pedagògic destinat als infants dels centres educatius.
c) Impulsar un nou servei especialitzat en l’acompanyament a joves amb problemàtica derivada de salut mental a través del lleure.
 
3. Desenvolupament d’actuacions destinades a minimitzar costos estructurals, comercials, o bé de gestió, a través de la col·laboració entre empreses i entitats.
3.1. Creació d’un grup d’Entitats d’Economia Social al territori.
a) Establir les bases i criteris d’un marc comú compartit per a totes les entitats que formaran part del grup.
b) Fomentar el creixement de l’economia social al territori.
3.2 Establir marcs de col·laboració amb entitats del territori
a) Crear convenis amb potencials aliats del territori per tal d’establir col·laboracions i possibles projectes conjunts dins del grup.
b) Formalitzar els convenis que actualment tenim amb ens públics i altres entitats.


4. Actuacions destinades a la millora i l’enfortiment empresarial, d’adaptació a les TIC i d’implantació de plans de comunicació. 

4.1. Desenvolupament del pla de comunicació de tot el projecte:

a) Actualització de la imatge corporativa de Quàlia (logo, vídeo corporatiu...).
b) Actualització de la pàgina web corporativa
c) Tríptics, fulletons informatius, targetes...
d) Notícies als mitjans de comunicació
e) Dinamització d'esdeveniments per donar a conèixer Quàlia

4.2 Implantació d’eines informàtiques de millora en la gestió de serveis i la comunicació entre les persones i les seves famílies.

5. Projectes de dinamització per a la millora i la viabilitat de projectes d’economia social i cooperativa
5.1 Constitució de la cooperativa
a) Redacció i aprovació d’estatuts i RRI
b) Establiment Consell Rector
c) Constitució davant notari
5.2. Contractació de 5 persones
a) Contractació de personal per a la realització de l’activitat de la cooperativa.

 

Més informació a la web d'Aracoop