A banda de les mesures que s'explicaran a continuació, és important tenir claar que l’acció més important de prevenció per evitar els contagis és el RENTAT DE MANS!!!!

ÚS OBLIGATORI DE MASCARETES I GUANTS:

  • Es facilitaran mascaretes de prevenció (quirúrgiques, de roba o FFPP1) a totes les persones d’atenció directa, SAD, servei de neteja, bugaderia, cuina i professionals que no estiguin fent teletreball (els serveis que actualment estan en funcionament a l'entitat)

  • Les mascaretes seran unipersonals i en cap cas es podran compartir entre professionals. És responsabilitat dels professionals tenir-ne cura, rentar-les (en cas que siguin de roba) i evitar-ne la seva pèrdua.
  • També es facilitaran guants per a treballar que seran d'un sol ús. Cada servei tindrà el material dels guants a mà dels treballadors perquè aquests en puguin fer ús. Els guants de plàstic es reciclaran a posteriori al contenidor de reciclatge pertinent.
  • Més avall teniu un vídeo on s'indica com treure's i posar-se els guants adecuadament, així com les mascaretes.

ROBA DE TREBALL

  • És obligatori l'ús de roba de màniga llarga per tal d'evitar el contacte directe amb la pell entre persones, objectes o superfícies.

  • Cal portar una roba específica per treballar i serà diferent a la roba del carrer. Per tant, a l'iniciar l'activitat laboral el professional es canviarà amb la roba laboral que NO haurà tingut contacte amb l'exterior. 

FUNCIONAMENT DELS CENTRES:

  • S’està valorant una reestructuració dels torns actuals, especialment a les llars, per tal de reduir el nombre de persones que estan entrant i sortint a les llars o que tenen contacte amb les persones. Si hi ha menys rotació de persones minimitzem el risc de contagis. Properament informarem de la possibilitat d'aquestaa acció. 

EFECTES PERSONALS:

  • Amb l'objectiu de minimitzar el contacte d'objectes de l'exterior amb l'interior de les llars o serveis, els professionals haran de deixar a les taquilles o espais adaptats tots els efectes personals que portin de fora com claus, bolsos, diners o MÒBIL. 
  • Remarcar especialment NO portar el mòbil en l'espai de feina, ja que s'ha detectat que és una de les vies de contagi del coronavirus al ser un objecte que prové de l'exterior que es manipula amb les mans i de vegades per més d'una persona.

La nostra empresa de riscos laboorals Previntegral compta amb un portal on hi podreu trobar penjants tots els protocols oficials que la Generalitat ha anat elaborant pels diferents serveis empresarials i professionals. També hi ha consells relacionats amb la prevenció de la COVID19 a la feina. És un bon recurs per a consultar dubtes. 
El curs de formació sobre el COVID19 és obligatori per a tots els treballadors d'Alba. Un cop fet el curs online us heu de descarregar un certificat i fer-lo arribar a la Mar de formació / formacio@aalba.cat
El material dels EPIs que es necessiti des dels serveis caldrà demanar-lo a la persona referència o a la Pilar Seriol / manteniment@aalba.cat
 


Protocol general que ha de conèixer qualsevol professional que treballa al Grup Alba i s'incorpora físicament al seu lloc de treball. Es dona resposta a preguntes com: quin material haig d'utilitzar? Qui me'l facilita? Quines mesures haig de prendre al meu lloc de treball? 
 Alguns serveis i àrees de l'entitat tenen protocols específics per la seva peculiaritat o pel tipus d'atenció o servei que ofereixen a persones. És important que a banda del protocol general també es tingui en compte cada protocol específic.
- Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19
Es recomana portar-lo sempre que es realitzi un desplaçament juntament amb el certificat de l'empresa.

- Certificat d'autorització del GRUP ALBA per a desplaçaments dels seus professionals.
Cal que el porti tot aquell professional d'Alba que necessiti realitzar desplaçaments per anar a treballar.
a) Certificat específic i nominal. Demanar-lo a cmiro@aalba.cat
b) Certificat general del Grup Alba.  
Es promourà que totes aquelles persones que pel seu lloc de treball i per les tasques habituals que realitza es puguin fer a distància de manera total, parcial o puntual ho puguin fer sempre i quan , hi hagi un acord entre el treballador i el seu gestor, amb el vist-i-plau del referent de l'àrea. Caldrà signar un acord de cada treballador amb el gestor sempre en funció de la seva tasca i vetllant per l'organització del servei i sense que es vegi afectada l'atenció a les persones.  
 
- Recomanacions del teletreball per part del Govern de la Generalitat

- Prevenció dels riscos derivats de l'ús dels portàtils

- Qüestionari per al desenvolupament del desenvolupament del teletreball al lloc de treball


Us compartim algunes recomanacions i consells elaborats pel nostre psicòleg Albert Estebal en relació a la gestió emocional en temps de COVID19 i la gestió dels confictes al lloc de treball. 

El material dels EPIs que es necessiti des dels serveis caldrà demanar-lo a la persona referència de l'àrea o a la Pilar Seriol / manteniment@aalba.cat