Dissabte 28 de març 2020. 
A les 11:00h.
 Restaurant El Gat.  
Av. Onze de Setembre s/n. Tàrrega

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 2020

1. Benvinguda del President.
2. Presentació de la Memòria Anual 2019.
3. Presentació del Pla de Treball 2020.
4. Presentació del Tancament de l'exercici 2019.
5. Presentació del Pressupost 2020.
6. Quota de socis per l'any 2020.
7. Presentació de les candidatures per la renovació dels membres de Junta Directiva.
7. Torn tancat de paraula.
8. Votacions dels punts a aprovar en Assemblea de Socis.
9. Torn obert de paraula.