ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA 2021

1. Benvinguda del President
2. Presentació de la Memòria Anual 2020
3. Presentació del Pla de Treball 2021
4. Presentació del Tancament de l'exercici 2020
5. Presentació del Pressupost 2021
6. Quota de socis per l'any 2021
7. Torn tancat de paraula
8. Votacions dels punts a aprovar
9. Torn obert de paraula
 

Documents a votar a l'Assemblea

Com va ser l'Assemblea de Socis 2020?