Els Estatuts de l’Associació Alba regeixen els següents aspectes de l’entitat:

OBJECTE DE L’ASSOCIACIÓ

L’Associació té com a objecte oferir una atenció integral a aquelles persones amb qualsevol tipus de discapacitat, col·lectius de joves i infants, gent gran i altres col·lectius amb risc d’exclusió.

ELS SOCIS O SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ

Poden ser socis o sòcies de l’Associació les persones físiques majors d’edat i les menors emancipades, així com les persones jurídiques públiques i privades. També les persones incapacitades amb l’autorització i assistència dels seus tutors.

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

Assemblea General

És l’òrgan suprem i sobirà de l’Associació. Està formada per tots els seus socis i sòcies, que decideixen per majoria els assumptes competència de l’Assemblea.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els membres s’elegeixen en l’Assemblea General.

RÈGIM ECONÒMIC

Els recursos econòmics dels quals es nodreix l’Associació són les quotes dels socis, les subvencions i donatius, els interessos dels fons de l’Associació i altres ingressos.  

 VEURE ESTATUTS COMPLERTS PDF              VEURE ESTATUTS RESUMITS PDF 

 

L'Assemblea General és l'òrgan sumprem i sobirà de l'Associació. Està formada per tots els seus socis i sòcies que decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 

Normalment és realitza una assemblea ordinaria anual durant el mes de febrer-març però també es pot convocar una d'extraordinària en casos puntuals. 

El seu funcionament està regulat pels Estatuts de l'entitat. Les seves competència principals són:

  • Aprovar els plans de treball, pressupost i comptes anuals
  • Aprovar la memòria d'activitats de l'any anterior i els projectes
  • Aprovar les quotes de socis
  • Aprovar qualsevol modificació dels Estatuts
  • Acordar la transformació, fussió, escissió o dissolució de l'entitat

ÚLTIMA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2019


 

CONSULTA LES ASSEMBLEA ANUALS: