Volem donar veu a les persones, treballadors i famílies més enllà de l'assemblea general per això disposem de diferents òrgans on hi participen.


Consells de participació 

Òrgan on hi són representades totes les parts: entitat, administració local i autonòmica, familiars, usuaris, treballadors i que serveix per a exposar el que s’ha fet i es vol fer al servei, així com opinar i fer suggeriments.

Actualment tenim dos consells de participació els dels centres ocupacionals i el de les llars que es troben dos cops l’any.

Les seves funcions són:

Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
Informar sobre la memòria anual que contindrà l'avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
Fer propostes de millora del servei.
Fer públics els resultats de la participació.

AMPA 

L'AMPA està formada per un grup de mares i pares d'alumnes de l'Escola Alba  que es reuneix una vegada al trimestre amb l'equip directiu de l'Escola i juntament amb el servei de Quàlia, responsables del servei de menjador, sortides de lleure, etc.

Aquesta es renova cada quatre anys i entre les seves funcions destaquen:​

Dissenyar i posar en marxa activitats extraescolars adreçada als alumnes.
Representar a totes les famílies i fer de pont entre elles i l’escola.
Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
Fer un seguiment i valorar el funcionament del centre escolar.
Promoure la formació per a pares i mares amb xerrades d’interès educatiu i social.
Participar en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant representació al Consell Escolar.
Adquirir i distribuir llibres de text i material docent.
Dotar de materials i equipaments a l’escola a través d'accions de captació de recursos.

Consell Escolar

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Amb la LOMCE això es canvia, i és el director qui té l’última paraula i el Consell Escolar és un òrgan de consulta i informació, tot i que nosaltres continuem amb el mateix sistema que abans.

Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
Aprovar la carta de compromís educatiu.
Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
Intervenir en el procecidiment d’admissió d’alumnes.
Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
Intervenir en la resolución de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.