Servei preventiu i de tractament especialitzat on s'atenen nens de 0 a 6 anys que presenten algun tipus de trastorn en el desenvolupament de les àrees motriu, sensorial i/o mental, però també els infants que simplement tenen risc de patir-ho.

Lʼobjectiu dʼaquesta atenció és potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar, i anticipar-se a possibles trastorns.

El nostre model d’atenció és interdisciplinari. Treballem des de diferents disciplines amb professionals especialitzats.

Realitzem un treball centrat en les famílies, ja que elles són una part fonamental per donar continuïtat al treball iniciat pels especialistes al centre.

És un servei GRATUÏT per a la població de la comarca de L'URGELL i que pertany al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.


Objectius del CDIAP:

 • Avaluar globalment la problemàtica de l’infant i la seva família (diagnòstic).
 • Informar, orientar, donar suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica en diferents modalitats.
 • Seguiment de l’evolució de l’infant.
 • Coordinació amb els serveis sanitaris, socials i educatius de la zona que tenen competència en les primeres edats.
 • Orientació i suport a les escoles d’educació infantil.
 • Activitats de prevenció i detecció.
 • Formació i investigació.

Les derivacions al nostre centre es poden fer a través de diversos serveis assistencials i professionals (pediatres, infermeres, escoles bressol, Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), Serveis Socials...) o bé per demanda de les pròpies famílies.


Fases dins del servei:

 • Fase d'acollida:

Es realitza una entrevista d’acollida amb la treballadora social on es recullen les necessitats i preocupacions de les famílies. La responsable del CDIAP els informa també de les característiques del servei.

 • Fase d'atenció terapèutica:

Es planifica el pla de treball individualitzat amb les necessitats i possibilitats de cada infant i el seu entorn immediat.

 • Fase de diagnòstic:

Els professionals fan les valoracions necessàries per a establir un diagnòstic de l’ infant.

 • Fase de baixa del servei:

Quan els infants han finalitzat el procés d’ atenció en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç es dóna de baixa el servei.


Criteris de priorització de demandes:

Si la demanda supera la capacitat assistencial concertada amb l’administració el centre seguirà els següents criteris de priorització:

 • Atenció preferent a nens/es amb afectacions greus.
 • És prioritzarà l’atenció als infants de menys de 3 anys.
 • Edat inici obligada: anterior als 4 anys.
 • No duplicitat assistencial.

Equip de professionals:

 • Dues psicòlogues.
 • Una logopeda.
 • Una fisioterapeuta.
 • Una treballadora social.
 • Un neuropediatra.

Documentació:

Descarrega't el díptic informatiu del CDIAP.

Descarrega't el programa de detecció i prevenció a les escoles bressol.