El servei de jardineria ofereix un seguit de tasques encarades a la neteja i manteniment de zones enjardinades tant exteriors com interiors per a empreses i particulars.

Serveis que oferim:

  • Assessorament i disseny de jardins.
  • Neteja i retirada de restes vegetals i posada a punt.
  • Prevenció de plagues i fumigacions amb herbicides i insecticides.
  • Segat.
  • Esporgat.
  • Plantat.

El servei de jardineria realitza des de l'any 2000 el manteniment de tot el Parc de Sant Eloi de Tàrrega.

Els professionals que hi treballen són persones amb una formació especialitzada per a poder dur a terme la feina amb la màxima professionalitat i eficiència.

El servei compta amb material de treball i de protecció professional per a poder portar a terme amb seguretat totes les tasques: desbrossadora, bufadora, motoserra, tallacloses, trituradora de matèria orgànica, eines bàsiques de jardineria, equips de protecció individuals, etc.