Un cop adquirit el Certificat d’Excepcionalitat té tres vies per complir la LISMI:

1.- Contractació de serveis que ofereixi un centre especial de treball. L’Associació Alba compta amb diferents activitats empresarials al servei de les empreses:

· Servei de Neteja
· Servei de Bugaderia
· Servei de Jardineria
· Servei de manipulats
· Servei de projectes educatius Quàlia
· Obrador de galetes El Rosal.
· Restaurant i catering El Gat del Rosal
· Lots gastronòmics i objectes de regal ARTIS
· Sevei de Lloguer d’espais
· Serveis de formació

La facturació haurà de ser equivalent a tres cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual, ja que suposa la creació indirecta d’un lloc de treball per a persones amb certificat de discapacitat.

Pot contractar els serveis a: info@aalba.cat

2.- Donació econòmica a una fundació de persones amb discapacitat. Pot fer una donació a la Fundació Alba Futur on els seus diners es destinaran a projectes per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapcaitat i/o trastorn mental.

Aquesta donació computa com la creació de llocs de treball a favor de les persones amb certificat de discapacitat d’acord amb l’article 2.3 del Reial Decret 364/2005, del 8 d’abril. La donació ha de ser equivalent al 1,5 del IPREM anual.

A més, amb aquesta donació té dret  a reduir la quota íntegra de l’impost de societats, el 35% de la base de la deducció, d’acord a l’article 20.1 de la Llei 49/2002 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002) de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

També pot reduir la quota íntegra de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF), del 25% de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, del 2 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002).

Pot posar-se en contacte amb la Fundació Alba Futur: comunicacio@aalba.cat

3.- Enclavaments laborals entre l’empresa i un centre especial de treball per la realització d’obres o serveis que guarden relació directa amb l’activitat normal de l’empresa. Pot fer enclavaments laborals amb el servei de manipulats de l’Associació Alba. Un grup de persones amb certificat de discapacitat, i que pertanyen al centre especial de treball, es desplacen temporalment al centre de treball de l’empresa col•laboradora.

Pot contractar els serveis a: info@aalba.cat