Per tal d'oferir una atenció integral, l'Associació Alba disposa de recursos dirigits a les famílies més enllà dels centres i serveis a les persones.

Escola de famílies

És un recurs de suport a les famílies que pretén ser un espai de formació i d’intercanvi. A través de la programació de xerrades, tallers i cursos s'ofereix a les famílies coneixements sobre l’atenció de la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) i es potencia les habilitats necessàries per afrontar les diverses situacions que deriven del desenvolupament del seu rol com a mares i pares pel que fa a la seva tasca com a cuidadors. 

Aquestes activitats es planifiquen i coordinen amb la Federació DINCAT que disposa d'un catàleg i borsa de professionals.  Es vetlla per a que les temàtiques que s'ofereixen - i que escullen les pròpies famílies - tinguin un caràcter preventiu que contribueixi a modificar determinades conductes i adquirir noves habilitats personals i relacionals amb el nucli familiar i el seu entorn.

Objectius 

 • Facilitar informació i formació sobre la tasca educativa de la família respecte la persona amb DID el més accessible possible.
 • Procurar i afavorir la preparació i la formació adients per enfrontar situacions, resolució de problemes, realització de tasques per tal de garantir la qualitat de vida familiar.
 • Fomentar accions relacionades amb l’aprenentatge d’habilitats de cura.
 • Fomentar accions relacionades amb la prevenció de l’estrès familiar que pot suposar l’atenció a una persona amb dependència, a través de la formació.

Grups de suport

Són grups formats per pares, mares, germans, germanes o avis que tenen un familiar amb discapacitat i que es reuneixen mensualment per compartir la seva experiència, rebre informació sobre el món de la discapacitat intel·lectual i resoldre dubtes mitjançant la col·laboració amb altres persones amb qui els uneix un fet comú.

Objectius

 • Compartir una experiència comú entre els membres del grup (tenir un fill/a i/o germà/na amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament).
 • Crear un suport emocional entre els membres.
 • Donar informació, consell i educació sobre temes concrets.
 • Generar una nova manera de veure les coses a partir d’escoltar la resta i conèixer altres opinions i experiències.
 • Crear la socialització dels seus membres en relacionar-se amb altres persones.
 • Fomentar la realització d’accions conjuntes.
 • Fer créixer sentiments de control, autoconfiança i autoestima.

Respirs 

És un servei de suport a les famílies per atendre a les persones amb discapacitat en el seu domicili o acollint-les en algun equipament de l'Associació Alba. S'ofereix:

Estades (+12 h d'atenció)

S'atén a la persona a les instal·lacions de l'Associació Alba (segons disponibilitat de places) o al seu domicili segons necessitat de la família. 

Personal de suport (-12 h d'atenció)

Es realitza un suport puntual al domicili o un acompanyament diari o puntual ( per ex. del domicili a l'escola, acompanyaments mèdics, etc.).

Objectius

 • Millorar la qualitat de vida de tots els membres de la família
 • Proporcionar un temps de descans
 • Donar resposta a situacions urgents imprevistes
 • Capacitar les persones a passar un temps fora de casa i treballar habilitats i adaptació de cara al futur

CONSULTA EL TRÍPTIC INFORMATIU


Incapacitacions, tuteles i curateles

Un dels objectius de l'entitat és protegir els drets de les persones amb discapacitat. Per això, oferim assessorament i tramitem les gestions d'incapacitació i/o tuteles quan és considera que aquestes mesures poden suposar un benefici per a la persona. 

La declaració d’incapacitació és una resolució judicial que reconeix que una persona, com a conseqüència d’una malaltia o deficiència, no pot cuidar de sí mateixa.

Es considera que hi ha causa d’incapacitació quan es donen tres requisits:

•          Patiment d’una malaltia o deficiència física o psíquica, sigui quina sigui la seva denominació mèdica.

•          El caràcter persistent d’aquesta malaltia o deficiència.

•          L’alteració de les facultats d’entendre o decidir de la persona que les pateix.

La persona declarada incapaç continua, però, mantenint alguns dels seus drets, continua essent propietari, pot atorgar testament (complint certs requisits), continua tenint dret a la pensió que li correspongués i pot votar (si li mantenen el dret a sufragi universal).

La tutela implica vetllar i representar la persona declarada judicialment incapaç. El tutor té com a funcions assegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus béns i en general , vetllar perquè tingui una bona qualitat de vida i pot ser una persona física (un familiar per exemple) i també una persona jurídica (associacions, fundacions...).

La curatela, en canvi,  és una incapacitació parcial per a determinats actes. El curador només intervé en aquells actes que especifiqui la sentència o que li marqui la llei.

El servei de tutela té com a objectius:

 • Cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) de la persona incapacitada o en procés d'incapacitació si s’han establert mesures cautelars.
 • Promoure l'autonomia personal de la persona incapacitada judicialment o en procés d'incapacitació en els termes que estableixi la corresponent resolució judicial.

Contacte
Begonya Chia
bchia@aalba.cat