Pot sol•licitar el Certificat d’Excepcionalitat si al•lega raons de caràcter productiu, organitzatiu i tècnic i ha de presentar la documentació acompanyada de la documentació que justifiqui les causes que al•lega la seva empresa. El termini de contestació és de tres mesos. Transcorreguts aquest temps sense contestació, s’entén que el concedeixen per silenci administratiu.

Aquest certificat es tramita a través de la Direcció General de Treball que depèn de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, depèn del Departament d’Empresa i Ocupació i de les oficines de Serveis Públics d’Ocupació Estatal (INEM). La sol•licitud d’Excepcionalitat ha d’anar acompanyada de la sol•licitud d’aplicació de les mesures alternatives que es vulguin aconseguir junt amb:

· Els poders del representant de l’empresa.
· Especificació del càrrec o representació de l’empresa.
· Memòria explicativa de les causes de la dificultat de l’empresa per incorporar treballadors amb certificat de discapacitat a la seva plantilla.
· Documentació acreditativa d’aquesta comunicació.

Un cop s’ha reunit tota la informació anterior s’ha d’omplir el document: ‘Sol•licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, tècnic, organitzatiu o econòmic’ que el Departament d’Empresa i Ocupació posa a la seva disposició al web: http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca

El Certificat d’Excepcionalitat s’ha de sol•licitar al Director General de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a l’adreça: Sepúlveda, 148-150 4t Planta 08011 Barcelona T. 93 228 57 57

La Direcció General de Relacions Laborals o els serveis públic d’ocupació, segons de qui sigui la competència, s’encarreguen i es resoldrà en una mateixa resolució administrativa.

L’aprovació del Certificat d’Excepcionalitat pot ser vàlida si es posa en coneixement públic el lloc de treball sense trobar candidats idonis per cobrir el lloc i les agències de col•locació o els serveis públics no poden atendre l’oferta. Poden trigar fins a dos mesos en rebre una contestació. Transcorreguts aquests dos mesos sense contestació, s’entén que es concedeix per un silenci administratiu.

Per obtenir un certificat conforme la seva empresa compleix amb el percentatge de reserva de lloc de treball per a persones discapacitades (2%) al tenir més de 50 treballadors, ha d’efectuar la seva sol•licitud a la Direcció General de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb la següent documentació:

· Últim butlletí de cotització model TC2
· Dotze últims butlletins de cotització model TC1
· Els contractes de treball dels treballadors amb certificat de discapacitat.

Tot això s’ha d’enviar a l’adreça: Sepúlveda, 148-150 4t Planta 08011 Barcelona T. 93 228 57 57

Quan la seva empresa, per motius excepcionals, no pot complir la LISMI i té més de 50 treballadors, ha d’aconseguir un Certificat d’Excepcionalitat. D’acord amb l’article 2.1 del Reial Decret 364/2005, del 8 d’abril (BOE 94, 20 d’abril 2005), “s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional en el compliment de la LISMI que fixa la quota de reserva del 2% a favor de persones discapacitades en empreses de 50 o més treballadors”.

El servei d’Inserció Laboral està format per insertors que s’encarreguen de que la seva empresa pugi desenvolupar les accions adequades per complir l’objectiu de la LISMI i així complir la Llei i, a més, s’encarrega de proporcionar-li una borsa de candidats amb certificat de discapacitat que compleixin les característiques necessàries que demana el perfil vacant de la seva empresa.

Oferim:
· Assessorament sobre subvencions de treball
· Procés de formació del candidat
· Procés de selecció i intermediació del candidat
· Seguiment i avaluació del desenvolupament del candidat al lloc de feina.

A més, la Generalitat de Catalunya dóna ajudes per la contractació per  temps indefinit, a temps parcial i/o laboral a jornada complerta dels treballadors amb certificat de discapacitat:

· Contractació indefinida de persones amb discapacitat que provinguin de l’atur: màxim de 3.907 euros.
· Contractació indefinida de persones amb certificat de discapacitat provinents d’un enclavament laboral: màxim 7.814 euros.
· Transformació de contractes vigents temporals a contractes indefinits per a persones amb certificat de discapacitat.
· Deducció de quota íntegra de societats en la quantia de 6.000 euros per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb certificat de discapacitat, contractats per temps indefinit, respecte de la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat de l’exercici immediatament anterior al contracte indicat.
· Bonificacions a les quotes empresarials a la Seguretat Social, depenent del tipus de contracte i del grau de discapacitat.

Per aconseguir aquests beneficis l’empresa ha de mantenir el lloc de treball durant un mínim de tres anys, ha de fer un contracte per escrit en un model oficial i ha de pagar el salari mínim interprofessional establert pel conveni.
 

La Llei 12/82 d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI) obliga a les empreses de més de 50 treballadors a integrar, a la seva plantilla, a una persona amb certificat de discapacitat. Es a dir, cada empresa major de 50 treballadors s’ha de reservar el 2% dels seus llocs de treball per a persones amb discapacitat. Les persones que tenen aquest certificat poden tenir diferents tipus de discapacitats: física, psíquica i sensorial. També s’inclou a les persones que tenen trastorns de salut mental.

Per complir la LISMI, sense tenir el Certificat d’Excepcionalitat, s’ha de contractar a treballadors que tinguin el certificat de discapacitat. Com diu la Llei, s’ha de contractar al 2% de la plantilla amb discapacitat, sempre que compleixi els requisits que es demanen per aquests llocs de treball. Els serveis d’inserció laboral són els que s’encarreguen de proporcionar candidats amb aquest certificat que poden ser treballadors potencials de la seva empresa. En aquests serveis es rep l’assessorament necessari per a que pugi comptar amb el millor candidat. Un dels objectius principals de la LISMI és la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat, i per això l’Associació Alba compta amb el servei especialitzat d’Inserció Laboral que l’assessorarà sobre la contractació social.