> SOM MOTOR CAP A UNA SOCIETAT MÉS COMPROMESA I INCLUSIVA!  

Aquest any 2017 ha estat el primer a posar en marxa el nou Marc Estratègic Alba 2020. Un marc que ens ha servit per a repensar l’organització, redefinir la nostra missió, visió i valors. Ens hem proposat una obertura en tots els sentits per a poder fer front a les noves necessitats socials de les persones i les famílies. A través d’aquest marc volem posar especial atenció a la salut i a l’envelliment, a treballar de manera compartida amb altres entitats, empresaris i administracions a través de projectes innovadors i promovent un altre model de fer empresa on l’economia social i cooperativista sigui una alternativa real i sostenible.

Amb el lema “Tots som motor de canvi” volem evidenciar que la gestió democràtica, la transparència i la participació de l’organització són fonamentals perquè tots els membres i veus de l’entitat (persones, famílies, socis, voluntaris, col·laboradors, etc.) siguin motor de canvi cap a una societat més compromesa i inclusiva on la gent s’ajudi i visqui més feliç.

Maite Trepat, directora de l’Associació Alba.

Et convidem a llegir la Memòria Anual d'Alba 2017 en la seva versió digital i ampliada o també et pots > descarregar la memòria d'Alba 2017 en la versió reduïda i en format imprès.

> OBJECTIUS ACONSEGUITS PER ÀREES I REPTES PEL 2018
 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Formació i consolidació de la figura del facilitador, per garantir l’acompanyament individualitzat de la persona.

 • Acompanyament de les famílies a través de la consolidació dels grups de suport familiar.

 • Participació per part de famílies en xerrades (equinoteràpia, lleure, ….) i les Jornades d’ALLEM.

> REPTES 2018
 
 • Seguir treballant per la plena implantació de l'Organització Centrada en la Persona, a través de suports individualitzats, maximitzant les oportunitats d’inclusió i donant els suports necessaris perquè les persones esdevinguin ciutadans de ple dret.

 • Creació d’un grup de suport a les famílies a Alba Jussà.

 • Conèixer experiències d’èxit de desplegament de serveis socials al territori - prop de l’entorn de les persones.
   

 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Increment del 10 % d’infants atesos al CDIAP, amb una nota de valoració de les famílies de 4,78 sobre 5.

 • Augment de les activitats inclusives dels Centres Ocupacionals al territori.  Com la participació del projecte “Escurcem distàncies” amb escoles i i residència d’avis d’Agramunt i la participació en projectes de Teatre per Fira Tàrrega  i Incursió.

 • Consolidació dels grups de gent gran, creant o utilitzant espais adequats a les seves necessitats ( Ca n’Aleix i Centre Cívic).

 • Treball de coordinació per garantir l’adaptació dels alumnes que començaran al Centre Ocupacional.

> REPTES 2018
 
 • Disseny dels nous serveis diürns segons les futures necessitats de les persones dels Centres Ocupacionals – Gent Gran – Nou model de SOI - Pluridiscapacitats

 • Obertura d’una antena del CDIAP a Agramunt i reducció del temps d’espera d’inici del servei a un màxim de 30 dies.

 • Estudi de les necessitats del territori per poder donar resposta als alumnes amb NEE.


   


 
 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Incorporació de perfils professionals de l'àmbit de la salut (medicina de família i fisioteràpia).

 • Organització de les accions de seguiment i prevenció de la salut, amb el suport d'una eina informàtica.

 • Consolidació dels equips de treball de l’Àrea Salut: hàbits saludables-alimentació, activitat física, benestar emocional, activitat terapèutica, seguiment de la salut i sexoafectivitat.

 • Impuls d’accions de prevenció i minimització de contagis -rentat de mans-.

> REPTES 2018
 
 • Disminuir la prevalença d’obesitat - CO i llars-residència.

 • Ampliació del servei de fisioteràpia. 

 • Fomentar accions per la millora de la salut bucodental
 • Impressió i inici d'implantació de la guia de sexoafectivitat a través d'accions de formació i sensibilització.

 • Elaboració dels plans de salut de les persones amb factors de risc.

 
 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Millora de la imatge i regulació sostenibilitat del Restaurant El Gat.

 • Increment de menús i de l'oferta gastronòmica, amb la conseqüent disminució d'incidències.

 • Treball per la cohesió i la conciliació dels equips professionals.

 • Reducció en la producció de residus.

 • Augment de l'oferta de caps de setmana i festius.

> REPTES 2018
 
 • Augment de productes ecològics i de proximitat.

 • Treball per la millora d'hàbits alimentaris en tots els serveis de l'àrea. 

 • Obtenció de la norma de qualitat ISO 9001:2015

 • Potenciar l'oferta de lloguer d'espais i extres.


   

 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Consolidació del Servei d’Ajuda a Domicili amb l'adjudicació del servei per part del Consell Comarcal de l'Urgell. 

 • Augment dels serveis de RESPIR i Programa Suport a la Llar. 

 • Elaboració del projecte de l'equipament de Sant Martí a Riucorb i cessió del terreny.

 • Augment del parc d'habitatges i serveis de suport a domicili.

> REPTES 2018
 
 • Ampliar el catàleg de serveis a domicili - àpats, neteja, etc.

 • Elaboració dels plans de futur d'habitatge de les persones a través dels desitjos i les necessitats de les persones i les seves famílies.

 • Recerca de nous models d’habitatge per poder-hi donar resposta.


 
 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Obertura de nous Punts Incorpora: Cervera, Bellpuig, Agramunt. 

 • Ampliació de l’oferta per a nous col·lectius de risc: majors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada, accions de voluntariat per joves, poble gitano, etc.

 • Accions de sensibilització a les empreses del territori.

 • S’ha aconseguit nous socis europeus, augmentant el nombre de Hallo’s acollits.

 
> REPTES 2018
 
 • Homologació de nous espais per formació i ampliació de l’oferta.

 • Foment del voluntariat a nivell de treball en xarxa amb el territori.

 • Celebració dels 20 anys del servei de voluntariat europeu.

 • Augment de la inclusió de persones en risc d’exclusió a les empreses del territori.

 • Executar amb qualitat els projectes de mobilitat europea.

 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Augment de la facturació de l’àrea, possibilitant així la creació de 10 llocs de treball per persones de col·lectius de risc.

 • Millora de les eines de gestió i coordinació del servei de bugaderia.

 • Finalització i posada en marxa de l’ampliació del Rosal, augmentant així la productivitat i la facturació del servei.

> REPTES 2018
 
 • Continuar implantant la ISO 9001:2015 a l’Associació Alba amb els serveis de l’àrea de treball.

 • Millorar les eines, circuïts i els processos de gestió.

 • Ampliació i consolidació del pla de creixement del Rosal.


  

 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Coneixement i treball amb les entitats del territori.

 • Implantació de processos per la millora de l’eficiència en la gestió del servei.

 • Augment i consolidació de nous clients.

 • Creació d’espais de participació i comunicació amb les persones i els clients de l’àrea.

 • Reducció de consum de paper a través d’ús de canals digitals.

> REPTES 2018
 
 • Treball i inici del procés de creació d’una cooperativa d’iniciativa social.

 • Promoció i organització d’activitats de lleure obertes a la comunitat.

 • Consolidació de les activitats per joves amb problemes de salut mental a la comarca de la Segarra.

 • Ampliar el catàlegs d’activitats de lleure per poder adaptar el servei a les necessitast de les persones.

 • Millora de les eines informàtiques per la fidelització de clients i eficiència en la gestió.

 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Aconseguim una furgoneta nova amb la subvenció de la Caixa, Paeria i la Diputació de Lleida.

 • Enquesta satisfacció famílies: nota global 8.41.

 • Actualment, atenem a 17 persones al CO Espígol (increment 3 persones).

 • Captació de fons a través de Fundació Alba Futur: 1.276€ (Ninotada i Coral Infantil).

 • Augment de la subvenció per activitats teràpeutiques per part de la Paeria: 5.000€.

 • Nous projectes per recaptar fons: samarretes marxandatge de Cervera.

 • Nous canals de difusió d’Espígol, serveis a la Segarra: pàgina web i Facebook.

> REPTES 2018
 
 • Enfortir la cooperació amb les diferents àrees i serveis de l’entitat per construir el pla estratègic Segarra.       

 • Disseny de nous serveis segons les necessitats actuals i futures: habitatge, transport, respirs, ampliació del CO...

 • Consolidar el projecte inclusiu Enxarxem: voluntariat social i experiències laborals.

 • Fomentar el treball en xarxa amb les entitats, empreses i associacions de la Segarra. 
 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Atenem a 33 persones (Psall, Pre-Club social, Centre ocupacional).

 • Obertura Centre Ocupacional (servei a Pallars Jussà i Pallars Sobirà).

 • Realitzem 18 activitats setmanals.

 • Hem fet 10 sortides de lleure: visita Camp Nou, visita Central Hidroelèctrica...

 • Participació en i amb el territori: Fira del Codony, visita i coneixença de recursos...

 • Acollida de 2 voluntàries Europees.

 • Una persona contractada de CET.

> REPTES 2018
 
 • Nova forma jurídica Alba Jussà - cooperativa.

 • Liderar la Guia de Recursos de Salut Mental a l'Alt Pirineu i Aran.

 • Organització del Contro i Recontro 21 d'abril de 2018.

 • Inici Grup de Famílies i d'ajuda mútua.

 • Accions conjuntes amb la Taula de treball per oportunitats laborals i inserció del Pallars Jussà.

 
 
> ACCIONS REALITZADES 2017
 
 • Cerca de finançament per al projecte de Sant Martí - “Com a casa, enlloc” d’envelliment actiu i saludable: administracions públiques, entitats privades i ciutadania.

 • Inici del projecte de creació d’un Territori Socialment Responsable amb les empreses.

 • Accions de captació de fons: entitats i particulars.

 • Realitzem accions de micromecenatge.

 • Impuls i lideratge del projecte Llavors de Futur d’emprenedoria social jove amb els escoles de Tàrrega.

 • EMPRESES: 
  > Valor donacions econòmiques: 6.675 €
  > Valor donacions productes: 36.145 €

 • ENTITATS I PARTICULARS: 2.985 €

 • SUBVENCIONS I AJUTS:  129.263 €

 

 

> REPTES 2018
 
 • Continuar el treball amb les empreses sobre la construcció d’un Territori Socialment Responsable.

 • Promoure i fer sinergies amb altres agents socioeconòmics per aconseguir relacions beneficioses per a ambdues parts.

 • Augmentar les donacions econòmiques i productes destinades al desenvolupament dels nostres projectes.

 • Millorar la fidelització amb els nostres grups d’interès: socis, donants, empreses, Administracions, etcètera.