Aquest certificat es tramita a través de la Direcció General de Treball que depèn de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, depèn del Departament d’Empresa i Ocupació i de les oficines de Serveis Públics d’Ocupació Estatal (INEM). La sol•licitud d’Excepcionalitat ha d’anar acompanyada de la sol•licitud d’aplicació de les mesures alternatives que es vulguin aconseguir junt amb:

· Els poders del representant de l’empresa.
· Especificació del càrrec o representació de l’empresa.
· Memòria explicativa de les causes de la dificultat de l’empresa per incorporar treballadors amb certificat de discapacitat a la seva plantilla.
· Documentació acreditativa d’aquesta comunicació.

Un cop s’ha reunit tota la informació anterior s’ha d’omplir el document: ‘Sol•licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, tècnic, organitzatiu o econòmic’ que el Departament d’Empresa i Ocupació posa a la seva disposició al web: http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca

El Certificat d’Excepcionalitat s’ha de sol•licitar al Director General de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a l’adreça: Sepúlveda, 148-150 4t Planta 08011 Barcelona T. 93 228 57 57