Pot sol•licitar el Certificat d’Excepcionalitat si al•lega raons de caràcter productiu, organitzatiu i tècnic i ha de presentar la documentació acompanyada de la documentació que justifiqui les causes que al•lega la seva empresa. El termini de contestació és de tres mesos. Transcorreguts aquest temps sense contestació, s’entén que el concedeixen per silenci administratiu.