Va dirigit a joves entre 17 a 30 anys. Es pot iniciar el procés abans dels 17 anys sempre i quan el mínim d’edat necessari s’hagi assolit en el moment de presentació del projecte.