Servei preventiu i de tractament especialitzat on s'atenen nens de 0 a 6 anys que presenten algun tipus de trastorn en el desenvolupament de les àrees motriu, sensorial i/o mental, però també els infants que simplement tenen risc de patir-ho.

L’atenció precoç va destinada a la població infantil des del moment de la concepció als 6 anys que presenta trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn. Lʼobjectiu dʼaquesta atenció és potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar, i anticipar-se a possibles trastorns.

El nostre model d’atenció és interdisciplinari. Treballem des de diferents disciplines amb professionals especialitzats.

El CDIAP d'Alba ha obtingut el segell de qualitat i el certificat TüV InterCert corresponents a la Certificació ISO 9001: 2015.

Realitzem un treball centrat en les famílies, ja que elles són una part fonamental per donar continuïtat al treball iniciat pels especialistes al centre.

És un servei GRATUÏT per a la població de la comarca de L'URGELL i que pertany al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Potencia la coordinació i la cooperació amb la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d’assumir una atenció global a les necessitats de l’infant i de la seva família. 
 


Objectius del CDIAP:

 • Activitats de prevenció.
 • Tractaments específics i seguiment de casos de risc.
 • Realitzar una detecció i diagnòstic precoç.
 • Intervenció, assessorament i suport als pares. 
 • Recerca.
 • Docència.
 • Responsabilitat social.
 • Acompliment legislació vigent.
 • Necessitats i expectatives dels grups d’interès.
 • Actualització constant.
 • Implicació i participació. 

Les derivacions al nostre centre es poden fer a través de diversos serveis assistencials i professionals (pediatres, infermeres, escoles bressol, Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), Serveis Socials...) o bé per demanda de les pròpies famílies.


Fases dins del servei:

 • Fase d'acollida:

Es realitza una entrevista d’acollida amb la treballadora social on es recullen les necessitats i preocupacions de les famílies. La responsable del CDIAP els informa també de les característiques del servei.

 • Fase d'atenció terapèutica:

Es planifica el pla de treball individualitzat amb les necessitats i possibilitats de cada infant i el seu entorn immediat.

 • Fase de diagnòstic:

Els professionals fan les valoracions necessàries per a establir un diagnòstic de l’ infant.

 • Fase de baixa del servei:

Quan els infants han finalitzat el procés d’ atenció en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç es dóna de baixa el servei.


Criteris de priorització de demandes:

Si la demanda supera la capacitat assistencial concertada amb l’administració el centre seguirà els següents criteris de priorització:

 • Atenció preferent a nens/es amb afectacions greus.
 • És prioritzarà l’atenció als infants de menys de 3 anys.
 • Edat inici obligada: anterior als 4 anys.
 • No duplicitat assistencial.

Equip de professionals:

 • Dues psicòlogues.
 • Una logopeda.
 • Una fisioterapeuta.
 • Una treballadora social.
 • Un neuropediatra.

CONSULTA ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LOGOPÈDIA I PSICOLOGIADocumentació:

Descarrega't el díptic informatiu del CDIAP.

Descarrega't el programa de detecció i prevenció a les escoles bressol.

Descarrega't la política de qualitat del CDIAP.