La qualitat en el treball és la clau per a fer la feina ben feta. Per això, fomentem el benestar laboral, incentivant la formació, mantenint i millorant els espais de treball, fomentant la participació i promovent millores socials. A més, també apostarem per desenvolupar accions de promoció i prevenció de la salut que fomentin hàbits saludables i vetllin per la salut emocional. 


Nou Conveni Laboral: 
Document on es resumeixen totes les informacions, les condicions, taules salarials i altres aspectes relacionats amb els drets i deures del treballador i entitat. 
Consulta el nou conveni laboral d'alba

Guia per fomentar la igualtat d'oportunitats en la selecció de personal: 
Document emmarcat dins del pla d'igualtat del Grup Alba. Aquesta guia recull un conjunt de vuit fases per garantir un procés de selecció igualitari. Les fases estan orientades a assegurar que els professionals de l’orientació i la inserció no cometin discriminacions en l’àmbit laboral especialment en la selecció de personal. 
Consulta la guia per fomentar la igualtat d'oportunitats en la selecció de personal

Pla de Riscos Laborals:
Document on es reculllen les accions normatives, deures i obligacions, en relació a la prevenció dels riscos en el lloc de treball dels professionals.
Consulta el Pla de Prevenció de Riscos Laborals: 

Nou Pla d'Igualtat: 
El Pla d'Igualtat compta amb una diagnosi de l'entitat en aquesta matèria i les accions de millora que durem a terme fins el 2024. L'Associació Alba estableix com un dels seus valors la promoció de la igualtat d'oportunitats i el seu compromís per establir i desenvolupar polítiques que incorporin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar de forma directa o indirecta per raó de sexe o identitat sexual. 

Consulta el Pla d'Igualtat

Formació: 
L'any 2019 es van realitzar 3.927 hores de formació en cursos i programes i 194 formacions. Apostem per la formació dels nostres professionals realitzant formacions externes com internes. Enfoc desenvolupa les tasques de formació, inserció i voluntariat dins de l'Associació Alba.

Gestió d'espais: 
Apostem per la millora i la gestó dels espais i despatxos per fomentar el benestar laboral dels professionals.

Millora de processos: 
Disposem de dos espais virtuals: una intranet interna i Alba al núvol. Aquestes eines ens han ajudat a millorar l'eficiència i l’eficàcia personal dels professionals, a facilitar la comunicació i la cooperació entre professionals, integrar els recursos informàtics de l’Associació Alba i a reduir les despeses d’informàtica. 


Millores socials:
Els professionals de l'Associació Alba gaudeixen d'avantatges socials a diferents empreseses del territori i en serveis que ofereix l'entitat mitjançant el carnet de professional que ofereix l'Associació. 


Fomentem la participació: 
Volem donar veu a les persones, treballadors i famílies per fomentar la participació i estar al servei de les seves opinions i suggeriment que ens ajudin a millorar.


Àrea privada per als professionals d'alba
A través d'aquest espai virtual volem que els professionals coneguin tota l'entitat, el seu funcionament i els teus drets i deures com a treballador.