Autogestió i empoderament dels equips.

Som una organització de gestió ètica, solidària i participativa que busca la innovació fomentant l'emprenedoria en els equips i apoderant a les persones.

L'any 2008 es va començar a implantar un nou model organitzatiu més flexible, amb gran nivell d'adaptabilitat i alhora que permetés certa agilitat en la presa de decisions. Assessorats per l'empresa Hobest hem implantat un model organitzatiu pioner a Catalunya.

Els nostres serveis estan liderats per la figura del gestor i d'un equip capaç d'autogestionar-se amb l'objectiu de ser més eficients. A partir d'una sèrie d'eines de seguiment, el gestor amb el seu equip es marca els seus objectius a seguir i els passos necessaris per aconseguir-los. També gestiona el seu propi pressupost i amb l'acompanyament de l'equip directiu pren les seves pròpies decisions en benefici del servei i de l'entitat.

  • Aquest sistema organitzatiu basat en l'autogestió dels equips fomenta el repartiment de responsabilitats, la implicació en la presa de decisions, es potencia el millor de cada professional i s'afavoreix el seu creixement dins l'associació.
  • Fomentem la participació de les persones i professionals en les decisions que afecten el futur de l'entitat. Com per exemple definir un full de ruta: el marc estratègic "Alba 2020 - Som motor de canvi".

L'any 2018 es consolida amb el nom de Grup Alba un model organitzatiu autogestionat format per diferents entitats d'economia social creades per la seva especialització, la situació territorial i per poder funcionar de manera més eficient. Totes elles comparteixen els mateixos valors i línies estratègiques del marc Alba 2020 “Tots som motor de canvi”.

Una organització centrada en la persona.

Implantem la Planificació Centrada en la Persona a tota l’organització, gràcies al procés participatiu entre els equips i famílies, un canvi a l'hora d'entendre i atendre les persones. Així doncs hem començat a treballar per àrees i projectes transversals i hem creat la figura del facilitador, un professional que acompanya i facilita les eines a les persones amb discapacitat perquè puguin assolir els seus somnis i objectius. La voluntat d'aquesta nova metodologia i organització és poder oferir a les persones un pla d'atenció individualitzat en sintonia amb les seves necessitats i acompanyar-los per tal d'aconseguir-los.

Cadascuna de les diferents àrees té un referent d'àrea que dinamitza i gestiona els diferents equips de l'entitat potenciant tant l’autonomia de gestió i decisió d’aquestes segons les seves particularitats, així com de representar-les en l’òrgan directiu del Grup Alba. Dins de l'àrea de serveis comuns, els responsables de cada servei també estan representats a l'equip directiu de l'entitat.

En temps de dificultats com és el cas de la pandèmia de la COVID19 aquest model organitzatiu ens ha permès obtenir respostes ràpides a problemes urgents. Els serveis i àrees han donat solucions i els equips, acostumats a treballar de manera més flexible i autònoma s’han empoderat encara més per tirar endavant el servei I els projectes. 

En una organització com la que té Alba és imprescindible la confiança, la transparència, saber delegar i el treball en equip perquè tot l’engranatge funcioni. 

És per això que la participació es converteix en un hàbit indispensable. Els equips tenen els seus espais de reunió i participació i durant l’any es celebren diferents plenàries dels gestors dels serveis i àrees (una seixantena) per avaluar i fer seguiment dels projectes. Un espai per compartir neguits i marcar les línies a seguir. 

Aquest model de governança ens ha permès la creació d’un conveni laboral propi que s’ajusta a la realitat de la nostra organització i serveis, i que ens ha permès eliminar algunes desigualtats existents en els diferents convenis que ens marcava l’administració. 

Jornada de Professionals d'Alba